خـــــــــــاطـــــرات مــــــــن و خـــــــــــواهرم

تولدم2

دیروز با دوستام تولد گرفتم که میشه تولد دوومم.البته خیلی شبیه تولد نبود نه که نبود بود به درخواست و پیشنهاد و اجبار خودم همه اسپرت پوشیدن به جز دوتا از دوستای حرف گوش نکنم مهمون هام هم فقط دوستام بودن و از فامیل هم هیچکسی رو دعوت نکردم می خواست فقط خودمون باشیم و خوش بگذرونیم وهمینطور هم ساعت دو که از مدرسه تعطیل شدم رفتم خونه و حمام رفتم ناهار خوردم هنوز لباسم و کامل نپوشیدده بودم که دوستام اومدن لباس خودم یه پیرهن مردونه سفید-شلوار لی-کتونی سفید موهام هم کوتاه کردم البته نه خیلی تا روی شونه ام فقط ولی خیلی بهم میاد کیکم مدل توپ والیبال بود  که دوستام حسابی حرص خوردن وقتی کیک واوردیم برف شادی و که اوردم دوستم محدثه برف شادی و گرفت و ...
18 فروردين 1396
1